Jordbruksverksamhet

LÄS MER

Här anmäler du jordbruksverksamhet enligt 1 kap paragraf 10-11 i miljöprövningsförordningen (2013:251).

Du ska skicka in en komplett ifylld anmälan till Luleå kommun senast 6 veckor innan du startar verksamheten. Du hämtar blanketten via knappen till höger.

För handläggning av anmälan tar miljö- och byggnadsnämnden en avgift enligt gällande taxa. Avgiftens storlek beror på vilken slags verksamhet som anmäls. När du startar en anmälningspliktig verksamhet betyder det också att stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg kommer att bedriva tillsyn av din verksamhet. För det kommer du att debiteras en årlig tillsynsavgift. 

Läs här om de särskilda regler som gäller för verksamhet inom vattenskyddsområde.

Miljöfarlig verksamhet definieras enligt miljöbalken på följande sätt:

  1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten
  2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller
  3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande

Läs mer på kommunens webbplats om miljöfarlig verksamhet.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten